Achtergrondinformatie voetzorg bij diabetes mellitus

Achtergrondinformatie voetzorg bij diabetes mellitus

· Soort zorg
De inhoud van de zorg betreft het leveren van voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus ter preventie of ter behandeling van voetulcera, zoals (zorginhoudelijk) beschreven in de “Zorgmodule Preventie Diabetisch Voetulcera 2014” en de richtlijn Diabetische Voet 2006 van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).
De te declareren prestaties omvatten het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen zoals beschreven in de genoemde module, voor zover deze door het Zorginstituut Nederland geduid zijn als geneeskundige zorg die ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht.

· Bekostiging
Voetzorg valt onder de regelgeving overig geneeskundige zorg (BR/REG-17111) en het betreft alleen prestaties voor diabetische voet. De prestaties kunnen alleen in rekening worden gebracht als de zorg geen onderdeel uitmaakt van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus, zoals beschreven in de beleidsregel “Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg”, maar zorginhoudelijk wel voldoet aan de voorwaarden van die beleidsregel. Het kan zijn dat de patiënt wel in een keten diabeteszorg zit, maar dat daarbinnen geen voetzorg is opgenomen In
dat geval kan de losse prestatie voetzorg wel gedeclareerd worden.
De prestaties kunnen enkel in rekening worden gebracht als het gehele zorgprofiel onder verantwoordelijkheid van de declarerende zorgaanbieder wordt of kan worden geleverd. In praktijk worden podotherapeuten door zorgverzekeraars gecontracteerd om het gehele zorgprofiel uit te voeren. Zij besteden vaak een deel van het werk uit aan pedicures.
De beschreven prestaties kennen maximumtarieven. Bovenop het maximumtarief kan een opslag worden overeengekomen voor de behandeling van patiënten met een hogere zorgzwaarte dan het gemiddelde van de populatie. Voor de opslag geldt dat deze enkel in rekening kan worden gebracht als er een overeenkomst met de zorgverzekeraar van de patiënt aan ten grondslag ligt. De aanvullende voorwaarden die moeten gelden voor het in rekening brengen van de opslag, kunnen in deze overeenkomst worden vastgelegd. Ook de opslag kent een maximumtarief.

· Regelgeving per 1 januari 2017
In regelgeving overig geneeskundige zorg: zorg zoals huisartsen plegen te bieden.
De beleidsregel is van toepassing op geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor zover de NZa voor de voornoemde zorg op grond van andere beleidsregels geen prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld op grond van de Wmg.

· Vergoeding uit de basisverzekering
De prestaties die zijn vastgesteld voor diabetische voetzorg zijn verzekerde zorg.
Behandelingen bij zorgprofielen 0 en 1 zijn geen verzekerde zorg, daarvoor zijn geen NZa prestaties vastgesteld. Uitzondering hierop is het jaarlijkse gericht voetonderzoek voor profiel
1: dit onderzoek is wel verzekerde zorg en heeft ook een NZa prestatie. Hetzelfde onderzoek voor zorgprofiel 0 is geen verzekerde zorg en heeft geen NZa prestatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *